Przetarg nr PO VII WB 261.8.2019

Nazwa postępowania:

Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących używanych w prokuraturach okręgu bielskiego tj. w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej, Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała-Południe i Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej, Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie oraz Prokuraturze Rejonowej w Żywcu

Termin składania oferty/wniosku:

Oferty należy składać w formie papierowej, w siedzibie Zamawiającego, w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 79. Termin złożenia ofert upływa dnia 25 lipca 2019 roku do godz. 11:00

Szacunkowa wartość zamówienia:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986 za zm.) zwanej dalej uPzp, dla wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 uPzp

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony Numer ogloszenia: 548697-N-2019

Dokumentacja:

  

Załączniki:

    

Wyjaśnienia do zapytań:

Dokumentacja z otwarcia ofert:

Informacja o wyborze / unieważnieniu:


Przetarg nr PO VII WB 261.6.2019

Nazwa postępowania:

Świadczenie kompleksowej usługi ochrony osób i mienia, w tym bezpośredniej ochrony fizycznej, całodobowego monitorowania Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) i systemów sygnalizacji pożaru (SSP) w prokuraturach okręgu bielskiego.

Termin składania oferty/wniosku:

Oferty należy składać w formie papierowej, w siedzibie Zamawiającego, w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 79. Termin złożenia ofert upływa dnia 30 maja 2019 roku do godz. 11:00 Zmieniony termin na złożenie ofert - do dnia 03 czerwca 2019 r., do godz. 11:00

Szacunkowa wartość zamówienia:

Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o w związku z art. 138g ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.)

Tryb postępowania:

Przetarg Numer ogloszenia: 548698-N-2019

Dokumentacja:

   

Załączniki:

     

Wyjaśnienia do zapytań:

 

Dokumentacja z otwarcia ofert:

 

Informacja o wyborze / unieważnieniu: