Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

zawiadamia pokrzywdzonych i ich pełnomocników

że w dniu 22 czerwca 2020 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej Wydz. III Karnego akt oskarżenia w sprawie o sygn. PO II Ds. 22.2019 (poprz. V Ds. 59/13), p-ko Katarzynie M., osk. o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów Biura Podróży "OK Services Travel" sp. z o.o. z/s w Bielsku-Białej, tj. o czyn z art. 286 par. 1 k.k. i inne.

ZAWIADOMIENIE

  • Prokurator może wystąpić z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte (art. 335 par. 1 k.p.k.) lub też dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany występek (art. 335 par. 2 k.p.k.). Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, którego należy powiadomić o terminie posiedzenia (art. 343 par. 2 k.p.k.).
  • Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku sądowego, wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wniosek może dotyczyć również rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania (art. 387 par. 1 k.p.k.). Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku (art. 387 par. 2 k.p.k.). Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany (art. 387 par. 3 k.p.k.). W sprawach o zbrodnie nadzwyczajne złagodzenie kary może nastąpić tylko wówczas, gdy wniosek został złożony przed doręczeniem oskarżonemu zawiadomienia o terminie rozprawy (art. 387 par. 4 k.p.k.).
  • Oskarżony może przed doręczeniem mu zawiadomienia o terminie rozprawy złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wniosek może dotyczyć również poniesienia kosztów postępowania (art. 338a k.p.k.). Sąd uwzględnia wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator (art. 343a par. 2 k.p.k.) oraz pokrzywdzony (art. 343a par. 2 k.p.k. w zw. z art. 343 par. 2 k.p.k.).
  • Oskarżony ma prawo wziąć udział w posiedzeniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania (art. 341 par. 1 k.p.k.). Oskarżony może sprzeciwić się warunkowemu umorzeniu postępowania, wówczas sąd kieruje sprawę na rozprawę (art. 341 par. 1 k.p.k.).

POUCZENIE POKRZYWDZONEGO

  • Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 par. 1 k.p.k.).
  • Pokrzywdzony, a także prokurator, zgodnie z art. 49a k.p.k., może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 par. 1 k.k. (wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody w całości lub części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sąd może w warunkach określonych w art. 46 par. 2 k.k. orzec nawiązkę zamiast obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia albo nawiązki nie stoi na przeszkodzie dochodzenia niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego (art. 46 par. 3 k.k.).
  • Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 k.k. sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., od naprawienia szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony. (art. 343 par. 1 i 2 k.p.k.).
  • Na wniosek pokrzywdzonego, złożony przed rozpoczęciem przewodu sądowego, umarza się postępowanie w sprawie o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, a także o występek przeciwko mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, jak również występek określony w art. 157 par. 1 k.k., gdy sprawca nie był uprzednio karany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, pojednał się z pokrzywdzonym i naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie (art. 59a par. 1 k.k.).
  • Jeżeli czyn został popełniony na szkodę więcej niż jednego pokrzywdzonego, warunkiem umorzenia jest pojednanie się i naprawienie przez sprawcę szkody oraz zadośćuczynienie za wyrządzoną szkodę w stosunku do wszystkich pokrzywdzonych (art. 59a par. 2 k.k.).

 

 

Bielsko-Biała, dnia 15 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE PIERWSZE

 

Informacja o sprzedaży w trybie aukcji
samochodu osobowego zakwalifikowanego jako majątek
zbędny Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.
Numer sprawy PO VII WB 240.3.2020

 

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 


 

Bielsko-Biała, dnia 03 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE DRUGIE

 

Informacja o sprzedaży w trybie aukcji
samochodu osobowego zakwalifikowanego jako majątek
zbędny Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.
Numer sprawy PO VII WB 240.3.2020

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart


 

PO VII WB 233.10.2018

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej

  


 

PO VII WB 233.53.2018

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej