Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Uwaga: W celu złożenia dokumentu elektronicznego poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą
niezbędne jest założenie konta na portalu ePUAP do którego prowadzi poniższy link.
Konto jest bezpłatne i umożliwia odbieranie i wysyłanie dokumentów elektronicznych
zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny.


INSTRUKCJA

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do Biura Podawczego instytucji mieszczącego się po wejściu do budynku (po prawej stronie) przy ul. Listopadowej 31 w Bielsku-Białej, na następujących nośnikach danych:
- Dyskietka 1,44 MB
- Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
- Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.