Sprawozdanie finansowe Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej za 2019 rok

 

(publikowane w wykonaniu par. 34 ust. 9 w zw. z par. 35 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017.1911 ze zm.)

Jednostkowe sprawozdania finansowe za 2019 rok Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
(sprawozdanie dysponenta trzeciego stopnia):

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Informacja dodatkowa