Bielsko-Biała, dnia 17 marca 2020 r.

PO IV WOS 021.18.2020

Zarządzenie nr 18/2020

 

Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej oraz podległych prokuratur rejonowych w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ DOT. PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW I STRON POSTĘPOWANIA.

 

            W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich kwestii nie wymagających osobistego stawiennictwa w poszczególnych prokuraturach okręgu bielskiego drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna: tel. + 48 33 47-58-100,

sekretariat I Wydział Śledczy: tel. + 48 33 47-58-103, + 48 33 47-58-144, fax + 48 33 47-58-104, email: wydzial.sledczy@bb.po.gov.pl,

sekretariat II Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej: tel. + 48 33 47-58-102, 33 47-58-177,
33 47-58-178, fax + 48 33 47-58-125, email: wydzial.pg@bb.po.gov.pl

sekretariat IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego: tel. +48 33 47-58-162, 33 47-58-163,
fax + 48 33 47-58-112, email: wydzial.organizacyjny@bb.po.gov.pl

sekretariat VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego , tel. +48 33 47-58-161, email: wydzial.budzetowy@bb.po.gov.pl

kadry, tel. +48 33 47-58-158, fax 33 47-58-108, email: kadry@bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-500

fax + 48 33 47-58-505

email: poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-200

fax + 48 33 47-58-205

email: poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-300

fax + 48 33 47-58-305

email: poczta@cieszyn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Żywcu

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-400

fax + 48 33 47-58-405

email: poczta@zywiec.bb.po.gov.pl


 

!!! UWAGA !!!

Informujemy, iż dyżury skargowe pełnione przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
i prokuratur rejonowych okręgu bielskiego,

zostają odwołane na czas nieokreślony.

Sposób przyjmowania spraw

 

Sprawy karne:

Sprawy karne prowadzone są osobiście przez prokuratora, bądź nadzorowane przez niego w przypadku, gdy postępowanie przygotowawcze prowadzone jest przez Policję albo inny uprawniony organ zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja o przestępstwie dociera do prokuratury poprzez zgłoszenie o przestępstwie pochodzące od pokrzywdzonego albo od osoby trzeciej. Sposób zawiadomienia może być ustny do protokołu, albo pisemny. Pisemne zawiadomienia o przestępstwie może zostać osobiście przez pokrzywdzonego albo osobę trzecią złożone  w siedzibach prokuratur rejonowych okręgu bielskiego oraz w Prokuraturze Okręgowej  w Bielsku - Białej, a nadto może ono zostać przesłane za pośrednictwem poczty.

Postępowania przygotowawcze kończą się:
  
- odmową wszczęcia postępowania przygotowawczego,
  
- przekazaniem sprawy według właściwości do innej jednostki prokuratury, albo sądu,
  
- umorzeniem postępowania przygotowawczego,
  
- skierowaniem wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego do Sądu
  
- aktem oskarżenia.

Sprawy cywilne i administracyjne:

Sprawy cywilne rejestrowane są w repertorium Pc, a sprawy administracyjne w repertorium Pa.
Sprawy te są inicjowane na wniosek oraz z urzędu.

W sprawach cywilnych i administracyjnych prokurator:

- z urzędu lub na wniosek strony inicjuje postępowanie
  
- z urzędu lub na wniosek strony przytłacza się do trwającego postępowania
  
- nadto odmawia zainicjowania postępowania, albo przyłączenia się do trwającego postępowania.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski rozpoznawane są w trybie określonym w art. 221 - 256 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia    8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, a także ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska / nazwy / oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego w terminie jednego miesiąca.
W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności prokurator może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

 Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się.