Bielsko-Biała, dnia 17 marca 2020 r.

PO IV WOS 021.18.2020

Zarządzenie nr 18/2020

 

Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej oraz podległych prokuratur rejonowych w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ DOT. PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW I STRON POSTĘPOWANIA.

 

            W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich kwestii nie wymagających osobistego stawiennictwa w poszczególnych prokuraturach okręgu bielskiego drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna: tel. + 48 33 47-58-100,

sekretariat I Wydział Śledczy: tel. + 48 33 47-58-103, + 48 33 47-58-144, fax + 48 33 47-58-104, email: wydzial.sledczy@bb.po.gov.pl,

sekretariat II Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej: tel. + 48 33 47-58-102, 33 47-58-177,
33 47-58-178, fax + 48 33 47-58-125, email: wydzial.pg@bb.po.gov.pl

sekretariat IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego: tel. +48 33 47-58-162, 33 47-58-163,
fax + 48 33 47-58-112, email: wydzial.organizacyjny@bb.po.gov.pl

sekretariat VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego , tel. +48 33 47-58-161, email: wydzial.budzetowy@bb.po.gov.pl

kadry, tel. +48 33 47-58-158, fax 33 47-58-108, email: kadry@bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-500

fax + 48 33 47-58-505

email: poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-200

fax + 48 33 47-58-205

email: poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-300

fax + 48 33 47-58-305

email: poczta@cieszyn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Żywcu

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-400

fax + 48 33 47-58-405

email: poczta@zywiec.bb.po.gov.pl


 

!!! UWAGA !!!

Informujemy, iż dyżury skargowe pełnione przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
i prokuratur rejonowych okręgu bielskiego,

zostają odwołane na czas nieokreślony.

Rejestry i ewidencje

W Prokuraturze Okręgowej w Bielsku - Białej prowadzone są - według ściśle ustalonych wzorów i zakładane dla każdego roku kalendarzowego z zachowaniem kolejności wpisów w ciągu roku - następujące urządzenia ewidencyjne:Repertoria z działalności:

 • Ds - dla postępowań i czynności w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań,
 • Pa - dla inicjowania postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych i postępowań przed sądem administracyjnym, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych z tego rodzaju postępowaniami administracyjnymi przez podległe jednostki.
 • Pc - dla inicjowania postępowań cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz spraw o przyznanie lub zwrot kompensaty pieniężnej, roszczeń regresowych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych z tego rodzaju postępowaniami przez podległe jednostki.
Rejestry samodzielne z zakresu działalności:
 • Karnej:
  • Ak - dla wykonywanych analiz kryminalnych
  • Di - dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium Ds podejmowanych przez prokuratora w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez inne organy.
  • Dsn - dla realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
  • ENA.P.r - dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prokuratur rejonowych
  • ENA.UE - dla osób, wobec których państwa członkowskie Unii Europejskiej wystąpiły o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania.
  • ENO.UE - dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony.
  • ENO.P.r - dla wystąpień do państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach prokuratur rejonowych.
  • Ko - dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych (k), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych.
  • Kw - dla kasacji i wniosków w wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnych orzeczeniem w sprawach karnych, odpowiedzi na kasację i wnioski strony przeciwnej, wnioski o wznowienie lub skarg na wyroki sądów odwoławczych oraz udziału prokuratora w tych postępowaniach.
  • Ns - dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz stosowanie innych środków przymusu, środków zapobiegawczych, zabezpieczenia majątkowego oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.
  • Ntk - dla wystąpień o zajęcie przez prokuratora stanowiska w przedmiocie pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok, których zgon mógł być następstwem przestępstwa.
  • Opk - dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych i udziału prokuratora w tych sprawach oraz dla środków odwoławczych prokuratora w postępowaniu wykonawczym, apelacji prokuratora od wyroku łącznego.
  • Oz.o - dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających z państw obcych.
  • Oz.r - dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach prokuratur rejonowych.
  • Pn - dla postępowań w sprawach nieletnich rozpoznawanych przez sąd rodzinny oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach.
  • Pp - dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw karnych (k).
  • Osn - dla ocen i stanowisk w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej.
 • Administracyjnej:
  • Ip - dla spraw o udostępnienie informacji publicznej, a także środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępniania informacji publicznej oraz udziału przed sądami administracyjnymi
  • Ko - dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych.
  • Pp - dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a).
 • Cywilnej:
  • Ko - dla korespondencji ogólnej w sprawach cywilnych (c), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych.
  • Pp - dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw cywilnych (c).
  • Osn - dla ocen i stanowisk w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej.
 • Strzeżenia praworządności:
  • Cor - dla pism uprawnionych organów skierowanych do właściwego prokuratora w sprawach czynności operacyjno-rozpoznawczych.
  • Zt - dla zatrzymań dokonywanych przez Policję i inne uprawnione organy, z wyłączeniem zatrzymań osób podejrzanych w postępowaniach zarejestrowanych w repertorium Ds.
 • Kontroli:
  • Wl - dla przeprowadzanych własnych wizytacji i lustracji oraz oceny wizytacji i lustracji przeprowadzanych przez podległe jednostki.
 • DE
Rejestry uzupełniające do Ds:
 • Archiwum - dla archiwizowania akt prowadzonych postępowań w danej jednostce.
 • Drz - dla dowodów rzeczowych.
 • Ds.u - dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 396a par. 1 k.p.k.
 • Nps - dla skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki.
 • Opz - dla postępowań dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
 • Ps - dla orzeczeń sądów I i II instancji.
 • Psz - dla przedmiotów środka zapobiegawczego.
 • Ta - dla osób tymczasowo aresztowanych.
 • Rz - dla środków odwoławczych na decyzję w postępowaniu przygotowawczym za wyjątkiem zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania.
 • Zm - dla zabezpieczeń majątkowych.
 • Zpj - dla dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa.
Wykaz kontrolny samodzielny:
 • W - dla wokand spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu przed sądem.
Wykazy kontrolne uzupełniające do Ds.:
 • ENA.P.w - dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach własnych.
 • ENO.P.w - dla wystąpień do państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach własnych.
 • Pm - dla spraw skierowanych do postępowania mediacyjnego.
 • Oz.w - dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach własnych.
 • Wu - dla wniosków o udział prokuratora jednostki wyższeog stopnia w postępowaniu odwoławczym.
Inne:
  • Wz - dla podejrzanych, w stosunku do których postępowanie zawieszono,
  • Dor - dla wpływających akt głównych postępowania przygotowawczego, akt sądowych
   i akt administracyjnych,
  • E - dla ekspedycji pism i przesyłek,
  • Ww - dla wykazywania opłat i innych wydatków ponoszonych w postępowaniu przygotowawczym,
            

            
   Ponadto prowadzi się:    
        

   kontrolkę zabezpieczeń majątkowych,
      
   - kontrolkę wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania,
      
   - wykaz biegłych, tłumaczy i specjalistów,
      
   - kontrolkę wydanych poleceń wyjazdu służbowego,
      
   - kontrolkę wystawionych legitymacji służbowych i legitymacji ubezpieczeniowych,
      
   - kontrolkę formularzy związanych z obsługą Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
      
   - wykaz kart rejestracyjnych i zapytań do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
      
   - kontrolkę dla spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
   - kontrolkę wniosków o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym,
   - kontrolkę wniosków o zajęcie przez prokuratora stanowiska co do zamiaru pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok osób, których zgon mógł być następstwem czynu zabronionego.
            
   W celu usprawnienia kierowania jednostką wprowadza się stałe lub okresowe prowadzenie innych wykazów i kontrolek. Dla ułatwienia opracowania sprawozdań statystycznych sekretariaty prowadzą pomocnicze wykazy statystyczne.

Biblioteka

W Prokuraturze Okręgowej w Bielsku - Białej prowadzona jest biblioteka.
   
Księgozbiór składa się przede wszystkim z książek i czasopism z dziedziny prawa i dziedzin pokrewnych, jak również z roczników Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz dzienników urzędowych organów administracyjnych. Księgozbiór ujęty jest w księdze inwentarzowej biblioteki. Prowadzi się też rejestr dot. korespondencji związanej z gromadzeniem zasobu bibliotecznego.

 • Książki i czasopisma wypożycza się wyłącznie na podstawie rewersu,
 • Osoby spoza prokuratury mogą korzystać z księgozbioru w pomieszczeniach prokuratury. Zgodę na korzystanie poza obrębem prokuratury może udzielić wyjątkowo kierownik jednostki.